ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek 1

Úvodní ustanovení

ZipRealty s.r.o., IČO: 07354924, se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha - Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 299705/MSPH, (dále jen „Ziprealty“), je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), správcem osobních údajů. Tyto zásady obsahují informace o zpracování osobních údajů fyzických osob Ziprealty jako správcem osobních údajů a jsou účinné od dne 25. 05. 2018.

V záležitostech správy Vašich osobních údajů můžete Ziprealty kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@novostavby.com nebo písemně na adrese sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha – Vinohrady.

Článek 2

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Ziprealty zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti. Jedná se zejm. o osobní údaje klientů, kteří se přihlásili do databáze k odběru novinek či informování o aktuálních nabídkách na trhu nemovitostí.

Zpracovávanými osobními údaji jsou zejména základní osobní identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a další osobní údaje, které Ziprealty zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.

Článek 3

K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje a jaký k tomu máme zákonný důvod?

Vaše data jsou zpracovávána a využívána v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů na základě zákonného důvodu, a to na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, a to zejména za účelem rozesílání nových nabídek, či užitím přímého marketingu. Tento souhlas je dobrovolný. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat nebo omezit jeho rozsah. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas.

Zpracování provádíme za účely vytváření databáze zájemců o koupi nemovitostí nebo investice do nemovitostí, komunikace s Vámi, zasílání nových nabídek, informování o novinkách.

Článek 4

Jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme?

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou zpracovávány, a na právním důvodu jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Vaše osobní údaje mohou být následně uloženy po dobu, po kterou takovou povinnost ukládají Ziprealty obecně závazné právní předpisy, nebo po dobu nezbytnou pro hájení oprávněných zájmů Ziprealty nebo třetí osoby. Uložení Vašich osobních údajů probíhá vždy v souladu s GDPR a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Článek 5

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je v rámci Ziprealty zajišťováno pověřenými zaměstnanci a externími osobami, které vykonávají pro Ziprealty činnosti související se zajištěním chodu Ziprealty. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů externími osobami, jsou tito zpracovatelé oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v rámci pokynů Ziprealty a k účelům, k nimž je oprávněna Vaše údaje zpracovávat Ziprealty. Jinými způsoby nebo k jiným účelům nejsou externí osoby oprávněny Vaše údaje využít. Je-li to nezbytně nutné pro splnění povinnosti, kterou Ziprealty ukládají obecně závazné právní předpisy, nebo ukládá-li takovou povinnost Ziprealty vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné moci, dochází k předání osobních údajů také úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech nebo rozhodnutí v rozsahu nutném pro splnění takové povinnosti.

Článek 6

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy. V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

POUČENÍ O PRÁVECH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZipRealty s.r.o., IČO: 07354924, se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha - Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 299705/MSPH, (dále jen „Ziprealty“) Vás tímto jako správce osobních údajů informuje o právech, která máte v souvislosti s jejich zpracováním na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

V záležitostech správy Vašich osobních údajů můžete Ziprealty kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@novostavby.com nebo písemně na adrese sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha – Vinohrady.

Článek 1

Právo na přístup k vašim osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo požadovat po Ziprealty, aby Vám sdělila, zda zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud Ziprealty Vaše osobní údaje zpracovává, máte právo získat k těmto osobním údajům přístup. Můžete požadovat i některé další informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů jako jsou účely jejich zpracování, sdělení kategorií dotčených osobních údajů nebo sdělení plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné ji určit, pak alespoň kritérií použitých pro její stanovení.

Článek 2

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas.

Článek 3

Právo na opravu

Jednou ze základních zásad zpracování osobních údajů je jejich přesnost. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje, které Ziprealty zpracovává, nepřesné, můžete žádat jejich opravu. Ziprealty dotčené osobní údaje na Vaši žádost ověří a případnou nepřesnost opraví. S přihlédnutím k účelu zpracování můžete žádat též doplnění neúplných osobních údajů.

Článek 4

Právo na výmaz

Pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR a zároveň není zpracování Vašich osobních údajů nezbytné s ohledem na některou z okolností, která uplatnění tohoto práva podle GDPR vylučuje, máte právo požadovat po Ziprealty, aby vymazala (zlikvidovala) Vaše osobní údaje a dále je neuchovávala. Mezi důvody, pro které můžete žádat výmaz Vašich osobních údajů, patří zejm. skutečnost, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, dále pak že jste odvolal(a) udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování (viz též „právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů“), nebo pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně. Uplatnění práva na výmaz vylučuje např. okolnost, že jejich zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti, kterou Ziprealty ukládají obecně závazné právní předpisy.

Článek 5

Právo na omezení zpracování

Pokud nastane některý z níže uvedených případů, máte právo na to, aby Ziprealty omezila zpracování Vašich osobních údajů:
- pokud byste popíral(a) přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Ziprealty mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit,
- zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl(a) výmaz Vašich osobních údajů a žádal(a) byste místo toho omezení jejich použití,
- Ziprealty již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy byste je požadoval(a) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
- vznesl(a)-li byste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Ziprealty převažují nad Vašimi oprávněnými důvody (viz též „právo vznést námitku“).

Pokud by bylo zpracování Vašich údajů omezeno, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

Článek 6

Právo na oznámení ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů

Pokud došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete požadovat po Ziprealty, aby Vás informovala o příjemcích Vašich osobních údajů, kterým tuto skutečnost oznámila, s výjimkou případů, kdy je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Článek 7

Právo na přenositelnost osobních údajů

Díky právu na přenositelnost údajů můžete získat od Ziprealty osobní údaje, které se Vás týkají a které jste Ziprealty poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že se jedná o osobní údaje, které Ziprealty zpracovává na základě Vašeho dobrovolného souhlasu nebo na základě smlouvy a zároveň zpracování těchto osobních údajů probíhá automatizovaně. Bude-li to technicky proveditelné, můžete též žádat, aby Ziprealty předala Vaše údaje přímo jinému správci. Právem na přenositelnost údajů však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Článek 8

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se jedná o zpracování z důvodu veřejného zájmu, při výkonu veřejné moci, anebo pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Vznesete-li takovou námitku, budou Vaše údaje nadále zpracovávány pouze v případě prokazatelných závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Článek 9

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Jako subjekt osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu, nebo pokud je povoleno obecně závaznými právními předpisy.

Článek 10

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. O pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku Vás informuje dozorový úřad, u kterého podáte stížnost.

Článek 11

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je zabezpečena též povinností každého správce oznámit Vám bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že bude mít určitý případ porušení za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Tato informační povinnost se nevyžaduje při zavedení určených ochranných opatřeních, nebo vyžadovalo by její splnění nepřiměřené úsilí.